Menu Zavřeno

Zásady zpracování osobních údajů

GDPR

Informace poskytované subjektu údajů – zákazníci Správce

MVDr. Ivana Váňová, PhD IČ: 03146189, sídlem: Doubravník 46, 59162 živnostenstkém rejstříku coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které v mnoha směrech nahrazuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Dle čl. 13 Nařízení je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy Vám) tyto níže uvedené informace, které Vám proto tímto coby subjektu údajů sdělujeme:

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je MVDr. Ivana Váňová, PhD, sídlem: Doubravník 46, 59261 Doubravník.
Kontaktní údaje Správce jsou – adresa: Doubravník46, 59261, email: klinpatcz@gmail.com, tel.: 725990445

2) Účel a právní titul zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
V rámci poskytování služeb správcem osobních údajů (provozování tzv. únikových her, prodej dárkových poukazů k účasti na těchto únikových hrách) a následného plnění povinností v rámci poskytování těchto služeb osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění tohoto smluvního vztahu vážícího se k poskytnutí této služby. Tyto osobní údaje mohou být po ukončení účinností těchto smluvních vztahů dále zpracovávány za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména vymáhání případných pohledávek a to po dobu běhu promlčecích lhůt k těmto vztahům se vážícím.

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem našich  právněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči nám námitku dle čl. 21 Nařízení. V případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje jsou zpracovávány z naší strany dále také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní) a pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

3) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Výše uvedené nebrání tomu, abychom některé osobní údaje zpracovávali na základě výslovného souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud budeme zpracovávat osobní údaje na základě výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl udělen, potažmo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod bodem 2.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

4) Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.
Příjemci osobních údajů jsou zejména:

  •  státní orgány a další instituce v rámci plnění zákonných povinností (správce daně)
  • externí účetní správce
  •  Ag Art cz s.r.o., IČO: 289 10 613 (provozovatel systému Webmeeting.cz).
  • společnost c/o Google Inc., Facebook, poskytující správci objednávkový a další podpůrný software k přijímání a vyřizování objednávek zákazníků.

5) Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a zpracování na základě automatizovaného zpracování

Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou zejména: Marketingové agentury, Koncernové společnosti, Analytické a statistické společnosti zejména:

Google analytics

Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly:

Google Analytics – Digitální nástroj na analyzování dat. Pomáhá hloubějí porozumět uživatelskému komfortu při prohlížení webových stránek.

Google Adwords – Jedná se o produkt společnosti Google, který slouží pro tvorbu, správu a vyhodnocování online reklam či celých reklamních kampaní.  Google Adwords využívá cookies ke své funkcionalitě především v oblastech optimalizací kampaní a správného cílení reklam.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno výše nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech webech, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook

Tato Stránka využívá analytické cookies, pixely a jiné technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), umožňující shromažďování nebo získávání informací ze Stránky, dalších webů a jiných míst na internetu, přičemž tyto informace může Facebook využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Prostřednictvím odvolání souhlasu se sběrem cookies nebo zákazu sběru cookies v prohlížeči, můžete ukončit shromažďování a využívaní informací jejich prostřednictvím ze strany společnosti Facebook, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této Stránky.

V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše osobní údaje předávané do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prosto:

V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies a dalších výše popsaných webových technologií ze strany společnosti Facebook může docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.

.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z výše uvedených smluvních vztahů a dále po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Většinu osobních údajů tak budeme zpracovávat maximálně po dobu 5 let od poskytnutí shora uvedené služby.

 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) dále tyto práva, která může vykonat vůči Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše pod bodem 2

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Bližší informace o těchto výše uvedených právech Subjektu údajů a jejich výkonu jsou k dispozici na webových stránkách https://www.klinpat.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

 

V Brně dne 17.1.2024